Tarragona i Reus embrió d’una smart region

Gustavo Cuadrado

Més cohesió territorial: Reus s’adhereix a Tarragona Smart Mediterranean Region

Tarragona i Reus, a través de la Fundació Tarragona Smart Mediterranean City, segueixen avançant en la seva tasca dirigida a millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Per tant promoure un entorn sostenible, tant econòmicament com mediambientalment, a través de les noves tecnologies i la innovació.

Això permet una gestió cada cop més eficient dels recursos i serveis, a més de fomentar una integració i participació ciutadana cada cop més activa, davant una societat cada cop més exigent.

Quan aquests objectius funcionen, com és el cas, els horitzonts s’amplien.

En aquest sentit, i amb visió de territori, és com esdevé la Smart Mediterranean Region.

Amb el concepte de regió es vol crear sinergies i suport entre els diversos municipis amb l’objectiu de consensuar un conjunt de polítiques i programes destinats a la transformació del Camp de Tarragona a nivell regional i extrapolar-ho a altres ciutats, regions i territoris del Mediterrani.

Mediterraneitat

Davant un món polièdric i global, la visió d’una regió mediterrània emergent permet dirigir els esforços en fer de les smart cities del Mediterrani un potent motor de creixement i transformació de la regió.

Per aquesta fita és del tot important fomentar un ús eficient i sostenible de l’aigua i d’igual mode una eficiència energètica mitjançant usos responsables dels recursos energètics i el seu consum.

A la vegada un territori cohesionat i amb modes de transport eficients i menys contaminants cap a una mobilitat més sostenible.

També propiciar hàbits saludables envers la salut i bona alimentació en la dieta mediterrània.

I finalment aprofitar la riquesa artística i cultural del territori com a pol d’atracció turística i patrimonial.

És d’aquesta manera com la Fundació serveix i actua com a nexe vertebrador del territori establint lligams vincles d’unió entre les seves empreses, el sector del coneixement, les administracions públiques, els emprenedors i la ciutadania.

Projecció internacional de territori

Finalment, partint d’aquesta mediterraneitat no es pot deixar escapar l’oportunitat de potenciar la marca Tarragona, com a territori intel·ligent, amb projecció europea i internacional comunicant el compromís i lideratge d’una estratègia de transformació digital, i posicionar les bones pràctiques a l’exterior obrint nous mercats potencials.

Al mateix temps, ser proactius en la participació en xarxes internacionals, permetent l’intercanvi d’experiències i escalabilitat de projectes innovadors locals.

Amb tot plegat, la Fundació treballa per projectar la nostra  com una regió mediterrània i intel·ligent dins d’un territori cohesionat i sostenible que aprofita les noves tecnologies, el coneixement i la innovació local per millorar cada dia més la qualitat de vida d’una ciutadania activa i participativa.

Unes premises propies del segle XXI i que fan del camp de Tarragona, una smart region.

Gustavo Cuadrado (director executiu/gerent) fundació Tarragona Smart Region

https://www.linkedin.com/in/gustavo-cuadrado-moya-04490631/